Tutkimustuloksia


Nämä tulokset liittyvät Antti Huttusen Pro gradu -tutkielmaan Verkkokokousjärjestelmä alakoulun etäopetuksessa (saatavilla Dokumentit-sivulta).

Oppilaskyselyiden tulokset

Sarakkeissa oppilaiden lukumäärä, päädyssä prosenttiosuus kaikista vastaajista (28 oppilasta).

[Etätunnin] opettaja on opettanut minua myös aikaisemmin
Ortodoksi
Ranska
Yht.

Kyllä
14
7
21
75%
Ei
3
4
7
25%

17
11
28


Etäopetus tuntuu tietokonepelin pelaamiselta
Ortodoksi
Ranska
Yht.

Kyllä
2
1
3
11%
Ei
15
10
25
89%

17
11
28


Avun pyytäminen opettajalta on ollut
Ortodoksi
Ranska
Yht.

Helppoa
15
11
26
93%
Vaikeaa
1
0
1
4%
En ole tarvinnut apua
1
0
1
4%

17
11
28


Joskus kun olen tunnin aikana viitannut, viittaustani ei ole huomattu
Ortodoksi
Ranska
Yht.

Kyllä
3
2
5
18%
Ei
14
9
23
82%

17
11
28


Etäopetustunnin aikana tuntuu siltä kuin opettaja olisi samassa huoneessa
Ortodoksi
Ranska
Yht.

Kyllä
5
4
9
32%
Ei
12
7
19
68%

17
11
28


Etäopetustunnilla on mukavampaa kuin tavallisella uskonnon-/ranskantunnilla
Ortodoksi
Ranska
Yht.

Kyllä
7
2
9
32%
Ei
2
1
3
11%
Yhtä mukavaa
8
8
16
57%

17
11
28


Mitkä asiat ovat olleet mukavimpia etäopetustunnilla?
Ortodoksi
Ranska
Yht.

Lukeminen ääneen
5
2
7
25%
Lukeminen hiljaa itsekseen
4
4
8
29%
Kuunteleminen, kun opettaja lukee
3
5
8
29%
Kuvien katsominen tietokoneelta
9
4
13
46%
Katseleminen, kun opettaja piirtää
6
4
10
36%
Piirtäminen itse tietokoneella
7
4
11
39%
Jutteleminen opettajan kanssa
6
2
8
29%
Jutteleminen muiden oppilaiden kanssa
5
1
6
21%
Tehtävien tekeminen vihkoon tai tehtäväkirjaan
7
2
9
32%
Videoiden katsominen tietokoneella
0
11
11
39%
Kirjoittaminen tietokoneella
0
5
5
18%

52
44
96


Mitkä asiat ovat häirinneet etäopetustunnilla?
Ortodoksi
Ranska
Yht.

Äänen pätkiminen
13
10
23
82%
Videokuvan nykiminen
1
1
2
7%
Kuulokkeiden käyttö
4
1
5
18%
Mikrofoniin puhuminen
3
2
5
18%
Oman kuvan näkyminen
1
1
2
7%
Tietokoneen käyttö yleensä
2
0
2
7%
Tunnille myöhässä tulevat oppilaat
3
1
4
14%
Muiden oppilaiden häiritseminen
3
0
3
11%
Se, että tunnilla on eri-ikäisiä oppilaita
0
0
0
0%
Jokin muu, mikä?
3
0
3
11%

33
16
49


Olen saanut apua tietokoneongelmiin tunnin aikana
Ortodoksi
Ranska
Yht.

Aina
11
8
19
68%
Usein
3
1
4
14%
Harvoin
1
0
1
4%
En koskaan
0
0
0
0%
En ole tarvinnut apua
2
2
4
14%

17
11
28


Eniten minua on tunnin aikana tietokoneongelmissa auttanut
Ortodoksi
Ranska
Yht.

Opettaja
3
0
3
11%
Avustaja
12
11
23
82%
Kouluni opettaja tai rehtori
2
0
2
7%
Toinen oppilas
0
0
0
0%
Joku muu
0
0
0
0%

17
11
28


Haluaisin, että uskonnon-/ranskantunnit pidettäisiin jatkossakin etäopetuksena
Ortodoksi
Ranska
Yht.

Kyllä
12
8
20
71%
Ei
5
3
8
29%

17
11
28Avustajakyselyiden tulokset

Sarakkeissa vastaajien lukumäärä ja prosenttiosuus kaikista vastaajista (7 avustajaa). Ranskan etätuntien avustajien kohdalla vastaukset on otettu heidän sähköpostilla antamistaan palautteista. Osittain/täysin samaa mieltä -vastaukset sekä osittain/täysin eri mieltä olevat vastaukset on yhdistetty vastaajien vähäisen määrän vuoksi.

Käsitykseni avustajan roolista ja tehtävistä on minulle selkeä
Yht.

Osittain tai täysin samaa mieltä
6
86%
Osittain tai täysin eri mieltä
0
0%
En osaa sanoa
1
14%

7
Opettajan läsnäolon puute tekee oppilaista tavallista rauhattomampia
Yht.

Osittain tai täysin samaa mieltä
3
43%
Osittain tai täysin eri mieltä
2
29%
En osaa sanoa
2
29%

7
Etäopetuksessa käytetty ohjelmisto on mielestäni helppokäyttöinen
Yht.

Osittain tai täysin samaa mieltä
3
43%
Osittain tai täysin eri mieltä
2
29%
En osaa sanoa
2
29%

7
Etäopetus vaikuttaa mielestäni oppilaalle mielekkäältä opetusmenetelmältä
Yht.

Osittain tai täysin samaa mieltä
4
57%
Osittain tai täysin eri mieltä
3
43%
En osaa sanoa
0
0%

7


Opettajien haastatteluiden tuloksia


Haastattelujen aihepiirit

 • Aikaisemmat kokemukset/käsitykset etäopetuksesta
 • Suhtautuminen etäopetukseen nyt, kokemukset ja havainnot tällä hetkellä
 • Luokanhallinta, yhteys oppilaisiin ja arviointi
 • Etäopetuksen tekniikka
 • Mielipiteet etäopetuksen tulevaisuudesta

Poimintoja opettajien haastatteluista


Tekniikasta
 • ACP:ta ei ole rakennettu alakouluopetusta silmällä pitäen. Tämä johtaa opettajien ja oppilaiden liialliseen tietotekniikan ehdoilla toimimiseen.
 • Suurimmat tekniset ongelmat liittyvät laitteiden käyttöön ja niihin liittyviin järjestelyihin kouluissa.
 • Tekniset ongelmat häiritsevät yhä vielä kokeilun tässä vaiheessa. Näiden ongelmien vähentyminen olisi tärkeää.
 • Suurin uhka etäopetuksessa on, että ohjelmistojen kehitys pysähtyisi - tekniikan kehittäminen on erittäin tärkeää.

Kokemuksia ja havaintoja etätunneilta
 • Etäopetuksen tahti on hitaampaa kuin lähiopetuksessa, mutta tämä saattaa monesti olla oppilaalle vain hyväksi.
 • Sekä oppilas/opettaja-vuorovaikutus että oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus toimii hyvin ja jopa lisääntynyt.
 • Etäopetuksen valtti on havainnollistamisen mahdollisuudet: kuvat, videot, äänet, internet yms. ovat helpommin saatavilla kuin lähiopetuksessa. Havainnollistamisen merkitys on alakoulussa erityisen suuri.
 • Etäopetus mahdollistaa eri-ikäisten oppilaiden paremman ryhmittelemisen, joka on hyväksi sekä oppilaille että opettajalle.
 • Erityisesti ääniongelmat tekevät yhteyden oppilaisiin ajoittain hyvin ongelmalliseksi: oppilaat alkavat kirjoittaa hitaasti viestiä tms.
 • Tietynlaiset "perinteiset" ongelmat korostuvat: jos oppilas unohtaa oppikirjan kotiin, etäopetuksessa on vaikeampaa löytää korvaavaa tekemistä.

Luokanhallinnasta
 • Avustajan rooli luokanhallinnassa on tärkeä.
 • Ne oppilaat, jotka käyttäytyvät hyvin lähiopetuksessa, käyttäytyvät hyvin myös etäopetuksessa ja päin vastoin.
 • Yleisesti ottaen luokanhallinta on helpompaa eli oppilaat rauhallisempia etätunnilla kuin lähiopetuksessa.
 • Oppilaiden häiriökäyttäytyminen on etätunnilla monesti erilaista kuin lähiopetuksessa: häirintä voi olla esim. ACP:n työkalujen väärinkäyttö.

Oppilaista
 • Oppilaat ovat yleisesti ottaen ottaneet etäopetuksen vastaan hyvin positiivisesti, joskin mukana saattaa olla myös alkuinnostusta.
 • Erityisesti ujojen/hiljaisten oppilaiden kanssa on joskus ongelmia (puhe ei kuulu).
 • Ajatus nykylapsista tietotekniikan "guruina" on suuresti liioiteltu.
 • Myös oppilaat tarvitsisivat ehdottomasti etäopetusjärjestelmän käyttökoulutusta.

Tiloista ja järjestelyistä
 • Oppilas voi olla tilassa, jossa taustalla tapahtuu jotain muuta. Tällöin oppilas ei välttämättä halua puhua.
 • Lomien tai muiden syiden takia koulujen asetukset voivat olla pielessä.
 • Tekniset viat ovat monesti "paikkakohtaisia". Kouluissa, joissa laitteet ovat aina samassa rauhallisessa huoneessa, ongelmia on vähiten.
 • Avustajat tarvitsisivat ehdottomasti koulutusta. Koulutusta tulisi antaa paitsi tekniikasta (että osaisi auttaa oppilaita) että avustajan tehtävistä (läsnäolo, alkuvalmistelut yms.)
 • Atk-luokkien ja avustajien käyttö on kouluissa resurssikysymys. Resursseista on aina pulaa, joten tämä saattaa johtaa etäopetuksen vastaisiin mielialoihin.

Etäopettajuudesta
 • Etäopetus on erittäin vaativaa, mutta antoisaa osana opettajan työtä. Kokopäiväisenä etäopettajana toimiminen ei onnistuisi sen osaamis- ja muiden vaatimusten vuoksi. Kokopäiväisessä etätyössä myös työn tärkeä sosiaalinen puoli jäisi puuttumaan.
 • Opettajien vertaistuki olisi tärkeää, sillä vaikka tekninen tuki ei voi auttaa pedagogisissa asioissa
 • Opettajilta ei saa olettaa liian suurta teknistä osaamista. On huomattava, että etäopetuksen pitäminen on merkittävästi erilaista kuin tietokoneen arkikäyttö.
 • Opettaja joutuu monesti etätunnilla toimimaan teknisenä tukena, vaikkei itsekään välttämättä osaisi. Opettajan tulisi voida olla mahdollisimman paljon "vain opettaja" myös etätunnilla.
 • Myös opettajan etäopetustiloja ja -laitteita tulee miettiä: koti ei välttämättä ole paras paikka, laitteet täytyy pitää kunnossa.
 • Kumpikaan opettaja ei olisi valmis siirtymään kokopäiväiseksi etäopettajaksi, mutta on valmis ottamaan sen osaksi opettajan työtä.

Arvioinnista
 • Jatkuvaa arviointia toteutettu kuten lähitunneiltakin.
 • Järjestettyjen kokeiden keskiarvotulokset ovat etäopetusoppilailla lähes täysin samat kuin lähiopetusoppilailla.

Muita kommentteja
 • Etäopetuksessa pitäisi edetä "opetus edellä", ts. tekniikan pitäisi mukautua opetukseen eikä päin vastoin
 • Mahdollinen yhteiskoulutus muiden ammattiryhmien, esim. psykologien, kanssa ei toimi, sillä ryhmien tarpeet ovat erilaiset.
 • Positiivinen palaute auttaa jaksamaan etäopettajan työssä.
 • Etäopetustuntien sijoittuminen paikoin hyvin hajanaisesti ympäri päivää tekee työpäivästä hankalan.
 • Kuten kaikki opetusmenetelmät, myös etäopetus sopii paremmin toisille oppilaille kuin toisille. Samoin etäopetus soveltuu paremmin toisiin oppiaineisiin kuin toisiin.

Verkkoneuvottelujärjestelmään perustuvan etäopetuksen prosessikaavio