​Etäopetusopas

Verkkokokousjärjestelmä opetuksessa


Etäopetus ja perusopetuslaki

Perusopetuslaki mainitsee sanan "etäopetus" vain kerran:
"Tässä pykälässä tarkoitettu opetus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena."
- Perusopetuslaki § 46 ("Muiden kuin oppivelvollisten opetus"), 4. mom.

Perusopetuslain 29 § takaa oppilaalle oikeuden turvalliseen opiskeluympäristöön:

Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset tämän suunnitelman laatimisesta.
- Perusopetuslaki 29 § ("Muiden kuin oppivelvollisten opetus"), 2. mom.

Edellä mainittu lainkohta on tulkittu niin, että perusopetuksen oppilaan luona on aina oltava valvova aikuinen. Etäopetuksen kaltaisissa tilanteissa, joissa opettaja ei ole fyysisesti oppilaiden kanssa samassa tilassa, tämä valvova aikuinen on usein kouluavustaja. Näissä tapauksissa vastuu oppilaan hyvinvoinnista on viime kädessä koulun rehtorilla.

Sijaisjärjestelyt

Etäopettajan sijaisena toimiminen edellyttää tavallista enemmän teknisiä valmiuksia ja edes lyhyttä perehtymistä verkkokokousjärjestelmiin. Etäopetusta aloitettaessa hyvä käytäntö on kartoittaa mahdolliset sijaisopettajat ja kouluttaa heitä varsinaisten etäopettajien tavoin ohjelmistojen ja laitteiden käyttöön. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että sijainen pystyy hoitamaan etätunnin perustason tietoteknisellä osaamisella ja ennakkoluulottomalla asenteella.

Etäopetuksen käyttöönotto

Verkkokokouspohjaisen etäopetuksen käyttöönottoprosessi peruskoulussa on kuvattu seuraavaan kaavioon:
verkkokokousjarjestelma_alakoulun_etaopetuksessa.png

Etäopetus edellyttää kouluilta tila-, laite- ja henkilöstöresursseja, joita kaikkia on usein liian vähän. Lisäksi etäopetukseen liittyvät tekniikat ja toimintamallit ovat monelle täysin uusia. Niinpä etäopetuksen "markkinoinnin" merkitystä ei tule aliarvioida: tärkeää on oikeellisen tiedon välittämistä paitsi etäopetuksesta, myös tekniikan muista mahdollisuuksista kaikessa lähiopetuksessa sekä esim. neuvottelukäytössä.

Kaikki etäopetukseen liittyvät tahot on hyvä pitää informoituna erityisesti etäopetuksen alkuvaiheessa. Tämä tarkoittaa paitsi opettajia, oppilaita ja avustajia, myös oppilaiden vanhempia, koulujen rehtoreita sekä opetustoimen päättäjiä. Etäopetus saattaa myös kiinnostaa mediaa tai muita opettajia: etäopettajille on kuitenkin hyvä antaa mahdollisuus keskittyä alkuvaiheessa vain opetustyöhön.

Tekninen tuki

Tekninen oppimisympäristö edellyttää monipuolista teknistä tukea. Tuen tarve vaihtelee ja luonnollisesti vähenee opettajien, oppilaiden ja avustajien taitojen karttuessa. Tekninen tuki (usein moni eri taho) vastaa seuraavista asioista:
  • Koulujen tietotekniikkalaitteet
  • Koulujen ja kunnan sisäinen tietoverkko sekä yhteydet verkon ulkopuolelle
  • Etäopetusohjelman lisenssien uusinta (ASP-palvelu) TAI omalle palvelimelle hankitun järjestelmän päivitykset (palvelinlisenssi)
  • Etäopetusohjelman käyttäjätunnusten ja etähuoneiden hallinto
  • Etäopetuksessä käytettävän ohjelman (esim. Connect Pro) käyttötuki

Teknistä tukea voi antaa kunnan oma IT-toiminta, etäopetushankkeiden henkilöstö, ohjelmistotoimittaja tai ulkopuolinen taho (ostopalvelu).

Etäopetuksen järjestämisen (erityisesti aloittamisen) teknistä tukea vaativia töitä ovat lisäksi:
  • Opettajien Connect Pron sekä mahdollisesti muiden ohjelmien (mm. PowerPoint) koulutus
  • Avustajien koulutus esim. yleisimmistä teknisistä ongelmista
  • Oppilaiden tutustuttaminen järjestelmään
  • Mahdolliset materiaalien (esim. äänitiedostot) lataaminen palvelimelle
  • Etäopetukseen soveltuvien tekniikoiden (verkkopalvelut, Flash-sovellukset yms.) tutkiminen ja koulutus

Opettajien palkkaus

Etäopettaminen edellyttää perehtymistä tekniikkaan ja mm. oppimateriaalin tuottamiseen ja muokkaamiseen liittyvää työtä. Tästä lisätyöstä maksetaan Turussa etäopettajille yhden viikkotunnin osalta palkka kertoimella 1,36. Lisäpalkkio maksetaan ensimmäiseltä vuodelta luokka-astetta tai yhdysluokkaa kohden. Esimerkiksi jos opettaja opettaa tänä lukuvuonna 4. luokkaa ja jatkaa seuraavana vuonna oppilaiden kanssa 5. luokalla, opettaja saa molemmilta vuosilta lisäpalkkion.